Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym

'Krok za krokiem'w ZamościuKRS: 0000057364

CZCIONKA: Wersja Tekstowa:


Projekt „Aktywni w Sieci – program kształcenia self- adwokatów, rzeczników własnych praw”

Projekt realizowany przez Fundację im. Stefana Batorego we współpracy z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Aktywni w Sieci – program kształcenia self-adwokatów, rzeczników własnych praw

Cel projektu:
Projekt ma zwiększyć aktywność osób z mózgowym porażeniem dziecięcym poprzez wdrożenie programu kształcenia na self-adwokatów, czyli rzeczników własnych praw. Założeniem wnioskodawcy jest, aby organizacje pozarządowe wspierały, ale nie wyręczały osób z niepełnosprawnością w ich działalności na rzecz włączania osób
z niepełnosprawnością w główny nurt życia społecznego. Odbiorcami będą pełnoletnie osoby z mózgowym porażeniem dziecięcym. Terenem działania projektu będzie co najmniej 7 województw. Działania projektowe będą otwarte i dostępne dla wszystkich województw, jednak ze względów organizacyjnych, będą się one odbywały przede wszystkim na obszarach, w których działają organizacje członkowskie Sieci MPD.

Działania:
Działania są realizowane na obszarze co najmniej 7 województw: dolnośląskiego, mazowieckiego, małopolskiego, łódzkiego, lubelskiego, pomorskiego, podlaskiego.
 
Do udziału w programie zakwalifikowanych zostanie 40 pełnoletnich osób z mpd, kandydatów na self-adwokatów.
 
1. Powołanie Rady Programowej ds. self-adwokatury. Co najmniej połowę członków Rady Programowej będą stanowiły pełnoletnie osoby z mózgowym porażeniem dziecięcym. W skład Rady wejdą również osoby, których wiedza i umiejętności będą pomoce w stworzeniu programu kształcenia self-adwokatów.
 
a) zostanie opracowany i przyjęty przez członków Sieci Regulamin Naboru Kandydatów na Self-adwokatów
b) przeprowadzona zostanie rekrutacja
c) zorganizowane zostanie pierwsze spotkanie organizacyjne na którym opracowany zostanie szczegółowy harmonogram dalszych prac
 
Przygotowane zostaną założenia do programu kształcenia oraz opracowany zostanie roczny program kształcenia self-adwokatów.
 
Przygotowany i wdrożony zostanie program wspierania self-adwokatów (szkolenia dla asystentów/osób wspierających, uruchomienie poradnictwa prawnego, uruchomienie platformy internetowej)
 
a) poradnictwo prawne w zakresie interpretacji przepisów dotyczących osób z niepełnosprawnością. 100 godzin na całość projektu
b) platforma internetowa, na której dostępne będą materiały edukacyjne w zakresie praw obywatelskich - platforma będzie prowadzona również po zakończeniu projektu
 
Roczne szkolenie dla self-adwokatów, obejmujące m.in. następujące zagadnienia: prawa człowieka, prawach i obowiązki obywatela, wiedzę i ćwiczenie umiejętności budowania własnego wizerunku, nabywanie umiejętności publicznego występowania i dyskutowania, praktyczne umiejętności wpływania na właściwą politykę prowadzoną wobec osób niepełnosprawnych. (2 grupy szkoleniowe każda 30 godzin szkoleniowych, 6 dni x 5 godzin
 
Zorganizowane będą wizyty studyjne (np. wizyta w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, wizyta w Sejmie itp. – decyzję o zorganizowaniu wizyt studyjnych będzie podejmowała Rada w oparciu o opinię uczestników projektu.). Zorganizowana zostanie jedna wizyta w 2014 roku, dwie w 2015.
 
Zorganizowane zostaną debaty z udziałem self-adwokatów i przedstawicieli administracji publicznej. 14 debat lokalnych oraz jedna debata ogólnopolska.
 
Powstanie Rada Self-adwokatów działającą przy Sieci MPD, członków Rady stanowić będą pełnoletnie osoby z MPD. Powołanie Rady Planowane jest na rok 2015. Rada będzie mieć charakter ciągły a jej trwanie planowane jest także po zakończeniu projektu.
 
Opracowane zostaną standardy działania self-adwokata, rekomendowane przez Radę Self-adwokatów. Standardy działania obowiązywać będą również po zakończeniu projektu. Przyjęcie standardów przez Radę planuje się do zakończenia projektu
 
Powstanie raport w zakresie przestrzegania prawa osób z MPD, przygotowany we wspólpracy z Radą Self-adwokatów.
Zostanie zorganizowana konferencja na której zaprezentowany będzie raport. Konferencja odbędzie się w okolicach Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych
 
Powstanie strategia działania Rady Self-adwokatów w zakresie wzmocnienia Rady przez nowych członków. Do końca trwania projektu.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt  z koordynatorem:
kamil.kabasinski@gmail.com
(84) 627 14 38

JESTEŚMY CZŁONKIEM:

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.